VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Future of Places

Del 5: Platser i praktiken

Denna video är giltig från 2015-04-14 kl. 20:31 och tills vidare

Talare: Pietro Garau: Agenda för offentliga platser. Jed Patrick E. Mabilog: Medborgardialog i stadsutvecklingen. Hilmy Mohamed: Hur man engagerar intressenter i stadsdiskussionen. Andrés Borthagaray: Mobilitet i vardagslivet. Diskussion. Från Norra Latin i Stockholm 24-26 juni 2013.

Konferensen utgår från att ett större fokus än idag måste läggas på den offentliga miljön. I en tid av snabb urbanisering är frågan om stadens platser och deras användning mer avgörande för en positiv samhällsutveckling än vad vi vanligen föreställer oss. Detta gäller för alla sorters stadsbildningar, från utvecklingsländernas kåkstäder till i-ländernas metropoler. Städerna måste först och främst diskuteras utifrån sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter. Med ett sådant perspektiv kommer platserna, inte byggnaderna, att stå i fokus. Dessutom ger platsperspektivet en möjlighet att skapa samsyn mellan alla de skilda professioner som är involverade i stadsbyggnadsprojekten. Future of Places-konferensen 2013 är den första av tre som betonar vikten av att sätta människan och platsen i centrum i stadsbyggandet. Tanken är att dessa sammankomster ska influera förberedelseprocessen till Habitat III, en stor global FN-konferens om stadsfrågor som ska hållas 2016.