VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Bättre politik genom konstruktiv opposition

Även Moderaterna pekar fortsatt på brister i lagförslaget som ska ge regeringen ökade befogenheter att t ex stänga privata verksamheter och omfördela medicinska resurser. I en PM som gick till regeringen i dag reser partiet invändningar både vad gäller 1) maktförskjutningen och 2) frågan om ersättning:

Ur PM:n

1) "Det är positivt att regeringen delvis hörsammat Moderaternas krav och infört förslag på ytterligare en bestämmelse i 9 kap. 6 b § smittskyddslagen som innebär att ”föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 a § ska snarast underställas riksdagens prövning”. Detta är dock inte tillräckligt.
Flera remissinstanser har pekat på behovet av att tydliggöra kravet på att regeringen snabbt ska underställa riksdagen de föreskrifter som beslutas med stöd av förordningen (se bl.a. Justitieombudsmannen, Advokatsamfundet och Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet). Moderaterna delar den bedömningen. Begreppet ”snarast” måste därför bytas ut till ”omedelbart”."

2) "Det är grundläggande för den här typen av regelverk att tydligt reglera möjligheterna till ersättning för de enskilda – individer och företag – som drabbas av regeringens föreskrifter (jfr inte minst de utförliga ersättningsreglerna i förfogandelagen (1978:262)). Men regeringen har i sitt utkast inte tagit hänsyn till dessa synpunkter."

Det hela är en angelägen påminnelse om att inte bara regeringen utan även oppositionen spelar en viktig och konstruktiv roll i ett kritiskt läge. Synpunkterna ovan utgör inte opposition i bemärkelsen allmänt gnäll, felfinneri eller poängplockande utan är ett tungt inspel som syftar till att göra en snabbt hopkommen lagtext rimligare.


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future? 2018

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast