VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera
Tillbaka

Fiskars behov ska gå före människors

Staten hotar kulturarvet. Om Naturskyddsförening och staten får som den vill kommer hundratals urgamla dammar i Sverige att rivas, för att plötsligt hjälpa fiskarnas lek och vandringar med sk fisktrappor. En senkommen omtanke om de simmande djuren eftersom många dammar funnits i hundratals år. Det skulle säkert vara kul för fiskarna vid tex Brevens bruk att få nya lekplatser och dessutom komma som en överraskning för dem  eftersom fiskvandringen varit avstängd sedan 1500-talet.

"Brevens bruk anses vara Närkes bäst bevarade bruksmiljö och bedöms vara av riksintresse. Nu är denna miljö hotad av myndighetskrav. Upprinnelsen är att bruket ville renovera en kraftstation som funnits sedan 1930-talet. Plötsligt krävde länsstyrelsen i Örebro att lagligheten i hela vattenverksamheten skulle prövas i domstol. Under prövningen, som skedde i mark- och miljödomstolen liksom senare i Mark- och miljööverdomstolen, krävde länsstyrelsen tillsammans med Kammarkollegiet samt Havs- och vattenmyndigheten att så kallade fisktrappor skulle anläggas i anslutning till dammarna och vid utloppet av en intilliggande sjö, Sottern. Kammarkollegiet krävde till och med att en av dammarna skulle rivas direkt."

"Om bruket väljer att återställa miljön skulle dammen i byns centrum förvandlas till en rännil och vattnet i intilliggande sjö sänkas så att bland annat två kommunala bad förstörs. I nästa sjö uppströms, Sottern, skulle regleringen upphöra så att häckningen av storlom i sjöns naturreservat påverkas. Man kan säga att hela den centrala bruksmiljön skulle demoleras, allt för att åstadkomma en fiskvandring inom ett litet område utan havsförbindelse och som dessutom har varit avstängd från sådan vandring sedan 1500-talet.

Det här är bara ett första exempel på vad som kan komma de närmaste åren. I vårt land finns cirka 1 800 småkraftverk i liknande miljöer. Attityden hos förespråkarna för denna politik framgår bland annat i SvD:s artikel förra sommaren där Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson menar att förstörda kulturvärden är ett pris man får betala för att uppnå en bättre miljöstatus. Han säger bland annat att ”…inte heller kulturminnen får förstöra miljön”.

"Det är dags att ta en debatt om hur vi ska hantera gamla bruksmiljöer i Sverige. Kulturmiljön tycks inte ha fått plats i den rimlighetsbedömning som myndigheter och domstolar borde ha gjort. ." skriver Svante Sjöberg från Brevens bruk. 

SvD/Brännpunkt


Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast