Magasin > Ledarlöst läge (Nummer 7, 2021)

Nummer

I det här numret

Ledarlöst läge

Ledarlöst läge

Innehåll

Nu nästan

Skönlitteraturen är numera i princip oanvändbar för den som söker intelligenta idéer om samtid blir framtid. Fantasilösheten firar triumfer medan världen står i brand. Men Rasmus Landström hittar enstaka undantag.

Apokalyps Då

Ett kollektivt ”Vad var det vi sade!?” har utbrutit två långa årtionden efter den svarta, sorgtyngda hösten 2001 bland alla dem som reste invändningar redan från början. Men inte skadeglatt, för vem vill eller kan glädjas åt att förlora krig, människoliv och anseende i omvärlden?

Katastrofscenarier

För nästan 20 år sedan slog kosmologen och astrofysikern Martin Rees vad om att en enda incident av ”bioterror or bioerror” – biologisk terrorism eller biologiska misstag – vid slutet av 2020 skulle ha dödat en miljon människor. År 2018 antog psykologiprofessorn Steven Pinker vadet. Människor­ tenderar att överdriva risker, menade han, och ett sjukdomsutbrott i det tjugoförsta århundradet skulle möta ett internationellt nätverk av medicinska och epidemiologiska experter med bättre verktyg för sjukdomsbekämpning än någonsin tidigare.

Utsvävande och gränslös

Richard Wagner är den enskilt mest inflytelserika konstnären någonsin. Hans musikaliska idéer­ sprängde tonalitetens ramar och ledde vidare till modernismen inom musiken. Men han påverkade även måleriet, poesin, litteraturen, teatern och i förlängningen filmen, som ingen annan förr eller senare. Dessutom hade han politiska idéer, som också har väckt genklang, där hans hat mot judar tyvärr har blivit det mest framträdande, trots att det långtifrån var den enda idé han stod för i offentligheten.

Scener ur ett äktenskap

I förordet till vad han kallar sin hemliga dagbok om tiden som EU:s chefsförhandlare i brexitförhandlingarna förklarar den franske politikern Michel Barnier bokens titel La Grande Illusion. Journal secret du Brexit (2016–2020) med att man måste betrakta brexitanhängarnas tal om återvunnen nationell frihet som just en illusion. Det är nämligen orealistiskt att tro att en nation på egen hand kan möta de ofta brutala utmaningar som en värld i förändring utgör med nya politiska och ekonomiska stormakter som motparter. Det är också orealistiskt att sätta sin tillit till löften om identitet och suveränitet som söks på egen hand istället för i solidariskt samarbete med likasinnade nationer.

Hatets estetik

En uppretad Hamlet förbereder sig innan han kliver in på moder Gertrudes kammare för att läsa lusen av henne: ”Jag endast talar, icke brukar dolkar.”

Förnuft och känsla

För en analytiskt lagd person, skriver den amerikanske 1800-talsförfattaren Edgar Allan Poe, innebär problemlösning inte sällan en njutning jämförbar med den som en fysiskt stark person finner i kroppslig rörelse. Den analytiskt begåvade ägnar sig gärna åt gåtor och tankenötter, och i lösningen av dessa ”uppvisar han ett skarpsinne som tycks övernaturligt för människor med normala förståndsgåvor”. Hans resultat uppnås förvisso enbart på strikt metodisk väg, men ter sig trots det, konstaterar Poe, ”som helt och hållet en frukt av intuitionen”. Annorlunda uttryckt är också det som framstår som resultatet av ett kreativt infall eller en sorts gudomlig inspiration fullt möjligt att reducera till ett metodiskt förlopp – det är bara det att det rör sig om en metod med en ovanligt hög grad av raffinemang och komplexitet.

Identitet okänd

Vad är egentligen USA för något? Är det en nation som alla andra - präglad av ett särskilt etniskt och kulturellt arv? Eller är det blott ett slags idé eller experiment – grundat på filosofiska principer och i lika mån tillgängligt för all världens folk?

Verkan utan orsak

Vad menas med orsaker? Och vilka slags samband finns mellan orsak och verkan? Vårt sätt att förstå kausala samband påverkar hela vår världsbild. Men våra standardteorier om kausalitet, med rötterna i upplysningstiden, har sina uppenbara brister. Inom många forskningsfält betraktas de etablerade teorierna om kausalitet numera som så undermåliga att man i praktiken har slutat att resonera i termer av orsaker. Men det skapar problem eftersom många – om än inte alla – vetenskaper förklarar fenomen med hjälp av orsakssamband.

Maktmedel mot mutkolvar

Forskningen om korruption har skjutit fart under senare decennier. Svenska statsvetare har spelat en central roll för den här framryckningen och bland dem är det Bo Rothstein som stått i främsta ledet.