Tyskland: dags för ”generation hök”?

Höken. En realist?  Foto: Diane Baker on Unsplash

En ny undersökning visar tecken på ett skifte i synen på internationellt engagemang bland tyska ungdomar: Tyskland bör engagera sig mer, inte mindre, i världen. För Europa vore det ett synnerligen välbehövligt trendbrott. 

Att tyskar i allmänhet ogillar krig och utrikespolitiska äventyr är ett välkänt faktum. Orsaken är enkel. Erfarenheterna från de två världskrigen är djupt inpräntade i det kollektiva minnet och har, tillsammans med återföreningen 1990, utgjort grunden för det moderna Tysklands tillblivelse.

I sak är det givetvis positivt med en fredligt sinnad befolkning. I takt med att maktförhållandena både globalt och inom EU förskjutits i riktning Berlin blir det dock allt svårare för landet att bibehålla status quo som ekonomisk stormakt, utan de krav på försvars- och säkerhetspolitisk viljeriktning som vanligen medföljer. Allt det där håller på att ändras i realtid av skäl vi alla redan känner till (Paris relativa svaghet inom EU, Putinryssland, Xi:s Kina, Trump och, som extra katalysator, coronapandemin och dess följder).

Den här omvärldsutvecklingen verkar ha gett utslag bland den unga generationen tyskar. Enligt en undersökning*, beställd av förbundskanslerns kansli, och som Die Welt (06/07-20) fått ta del av är det första gången på flera år som en majoritet unga (18-29 år) anser att Tyskland borde engagera sig mer i internationella sammanhang (57,9 procent). Bland personer över 30 år är andelen 46,2 procent. (Ett trendbrott jämfört med 2014, då 60 procent av samtliga tillfrågade ansgå att Tyskland borde ha en mer tillbakadragen roll i världen.)  

Yngre har också en mer positiv inställning till militären: en betydligt mindre andel 18–29 åringar anser att Tyskland borde engagera sig mindre militärt i världen (36, 1 procent) jämfört med personer över 30 (45, 4 procent). Nästan hälften av de yngre (49,1 procent) anser att nuvarande engagemang är lagom, jämfört 38,7 procent för de äldre. Andelen som vill se ökat militärt engagemang är i princip lika stora i de båda åldersgrupperna: cirka 14 procent.     

Unga tyskar har även, kanske förvånande, en tydligt mer positiv inställning till vapenexport än personer över 30 år: 57 procent anser att Tyskland bör exportera vapen till allierade eller i fall då det sammanfaller med landets intresse, i kontrast till den äldre svarsgruppen där 55,2 procent är emot vapenexport.

En undersökning gör förvisso ingen sommar. Opinioner skiftar med åldern och ungdomens engagemang tenderar att mattas av med åren. Samtidigt ska man komma ihåg att världsbilden formas i unga år. På samma sätt som murens fall kommit att prägla en hel generation kommer coronapandemin och dess konsekvenser att även forma denna (undersökningen gjordes dock förra hösten, men pandemin lär knappast få pendeln att slå i motsatt riktning).

Trots den mörka fonden är tecknet på ett mentalitetskifte bland den unga generationen tyskar goda nyheter för Europa. Även om det kanske inte är ”generation hök” vi ser ta vid skulle ett skifte mot ”generation realist” innebära en stor skillnad för tysk politik. Till det bättre, ska sägas.        

* ”Neue Erwartungen: Generation Z und der Einstellungswandel zur Außenpolitik” (Global Public Policy Institute)

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Läs vidare