Bättre politik genom konstruktiv opposition

Även Moderaterna pekar fortsatt på brister i lagförslaget som ska ge regeringen ökade befogenheter att t ex stänga privata verksamheter och omfördela medicinska resurser. I en PM som gick till regeringen i dag reser partiet invändningar både vad gäller 1) maktförskjutningen och 2) frågan om ersättning:

Ur PM:n

1) ”Det är positivt att regeringen delvis hörsammat Moderaternas krav och infört förslag på ytterligare en bestämmelse i 9 kap. 6 b § smittskyddslagen som innebär att ”föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 a § ska snarast underställas riksdagens prövning”. Detta är dock inte tillräckligt.
Flera remissinstanser har pekat på behovet av att tydliggöra kravet på att regeringen snabbt ska underställa riksdagen de föreskrifter som beslutas med stöd av förordningen (se bl.a. Justitieombudsmannen, Advokatsamfundet och Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet). Moderaterna delar den bedömningen. Begreppet ”snarast” måste därför bytas ut till ”omedelbart”.”

2) ”Det är grundläggande för den här typen av regelverk att tydligt reglera möjligheterna till ersättning för de enskilda – individer och företag – som drabbas av regeringens föreskrifter (jfr inte minst de utförliga ersättningsreglerna i förfogandelagen (1978:262)). Men regeringen har i sitt utkast inte tagit hänsyn till dessa synpunkter.”

Det hela är en angelägen påminnelse om att inte bara regeringen utan även oppositionen spelar en viktig och konstruktiv roll i ett kritiskt läge. Synpunkterna ovan utgör inte opposition i bemärkelsen allmänt gnäll, felfinneri eller poängplockande utan är ett tungt inspel som syftar till att göra en snabbt hopkommen lagtext rimligare.

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare