Mota generationskriget i grind

Skandiabankens vd, Arvid Krönmark. Foto: Skandiabanken

Skandiabankens vd skriver i Nya Wermlands-Tidningen och föreslår en amorteringstrappa för bolån utformad så att yngre bolånetagare skulle behöva amortera i mindre utsträckning och sedan mer i takt med växande ålder och – förhoppningsvis – inkomster.

”Enligt våra undersökningar skulle en amorteringstrappa möjliggöra för en ung person med medelinkomst att köpa en liten lägenhet i majoriteten av svenska städer, och i många orter göra det möjligt att byta upp sig från en liten lägenhet till en större vilket de ej har möjlighet till med de nuvarande amorteringskraven.”

Jag vet inte i vilken utsträckning banken har tagit hänsyn till att ökade lånemöjligheter och därmed ökad betalningsförmåga skulle trycka upp bostadspriserna och i vilken utsträckning det skulle påverka totalkalkylen, men en sak är säker: Det behövs reformer för att förbättra ungas möjligheter att göra entré i vuxenlivet.

”Ingen är betjänt av ett generationskrig.”

Det handlar förstås i hög grad om att vitalisera bostadsmarknaden, där ändrade låneregler kan vara en del, men där det också behövs reformer som successiv övergång till marknadsprissättning på hyreskontrakt i första hand, införande av förmånligt bosparande för unga, förenkling av byggreglerna och markanvisningar från kommunerna som fäster större vikt vid långsiktig tillgång till bostäder än vid maximala intäkter från tomtförsäljningar.

Problemet att politiken ofta sätter äldres intressen före yngres är ingalunda unikt för Sverige utan förekommer i en lång rad länder med hög levnadsstandard: så hög, som någon en gång sade, att många inte har råd med den. I dagens Times rapporterar man till exempel att de statliga pensionerna 2025 kommer att kosta den brittiska statskassan mer pengar än utbildningssystemet, polisen och försvaret tillsammans. Resultaten syns inte bara i ungdomlig uppgivenhet och skepsis gentemot det demokratiska systemet utan också i sjunkande födelsetal. Sverige har klarat sig bättre än många jämförbara länder därvidlag, men vi är inte immuna.

Ingen är betjänt av ett generationskrig och just därför finns det goda skäl att under kommande år fästa särskild vikt vid villkoren som gäller de unga och deras framtid: alltifrån tillgång på barnpsykiatri till undervisningskvalitet och skydd mot våld och stölder i vardagen.

Och inte minst: tak över huvudet.

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare