Polisen såg passkrisen komma

Bild: Polismyndigheten

En av grundpelarna för en stat är att hålla reda på vilka som är dess medborgare. Sverige var tidigt ute med väl fungerande folkbokföring men på senare tid har det kommit allt fler signaler om att kontrollen inte är så god som den borde vara. Till detta kommer nu att många står utan såväl identitets- som resehandlingar, eftersom det tar evigheter att få ett nytt pass. Polisen har misslyckats med ännu en grundläggande uppgift.

Få har nog missat vilka köer som har bildats till landets passexpeditioner. I flera polisområden är det nu ett halvår till närmaste tidpunkt för att ansöka om pass eller nationellt id-kort. Den uppkomna situationen kan delvis sägas ligga på var mans ansvar – var ute i god tid om ditt pass håller på att gå ut. Men man kan även fråga sig hur lång framförhållning som är rimlig att kräva? 

Giltighetstiden för pass och nationella id-kort är i Sverige fem år. Men under coronaåren har förnyelsegraden gått ner. Det är inte så konstigt då det har varit svårt att resa, samtidigt som passexpeditionerna likt alla andra verksamheter har haft coronaregler. Detta innebär förstås att betydligt fler personer behöver nya pass i år än under ett normalår. Det har också Polisen varit väl medveten om. Så här skriver man exempelvis redan i 2021 årsredovisning:

“…Ökningen av antalet ansökningar förklaras av att de restriktioner som infördes under 2020 i syfte att minska smittspridningen av covid-19, successivt lättades upp under 2021. Medborgarnas behov av resehandlingar var stort under våren och sommaren samtidigt som pågående pandemi innebar begränsningar i antalet besökare till Polismyndighetens lokaler (…) Coronapandemin har medfört ett ackumulerat behov av resehandlingar som vid utgången av 2021 uppgick till över en miljon pass. På grund av det ackumulerade behovet är sannolikheten hög för att ett betydligt antal fler medborgare än normalt kommer att ansöka om pass under de närmaste åren…”

Polisen har alltså vetat om att det finns en miljon fler pass att förnya i närtid än normalt. Trots detta tycks få insatser ha gjorts för att föregripa den passkris som vi nu står mitt i. Polisen har haft gott om tid att rekrytera och utbilda passhandläggare. Ändå är det först nu som det görs. Det här är ett oroande tecken i tiden, för allt fler myndigheter tycks ha förlorat förmågan att se framåt och agera i oträngt mål. 

Myndigheterna måste ta sitt ansvar och sluta skylla på att politiken inte talat om för dem hur de ska göra. Vi har trots allt självständiga myndigheter just för att de ska bedriva ett effektivt arbete utan att detaljstyras av ministrar.

Om vi får en ny kultur, där myndigheterna förväntar sig stramare och mer ingripande styrning från politiken, riskerar hela den svenska förvaltningsmodellen att gå i stöpet. Oavsett vilka orsaker som ligger bakom problemen – svaga myndighetschefer eller misslyckad organisation – måste utvecklingen vändas.

Läs vidare