Magasin > Världen efter historiens slut (Nummer 2, 2017)

Nummer

I det här numret

Världen efter historiens slut

Världen efter historiens slut

Innehåll

I folkets namn

Av skäl som kan diskuteras tycks den omtalade populismen nu breda ut sig alltmer. Vad denna populism egentligen är, kan också diskuteras. Jonas Elvander gör exakt detta, diskuterar det diskutabla, utifrån ny litteratur i ämnet.

Farväl till biologin

Den 18 april 2015 utförde kinesiska genetiker ett experiment på 23 mänskliga embryon för att förändra genomet i cellerna.

Forskning och framsteg

Man kan numera fylla en mindre bokhylla med böcker som ur olika perspektiv handlar om theWest and the rest, om hur en intellektuell, vetenskaplig och teknisk utveckling i huvudsakligen Västeuropa skapade det som vi idag kallar den moderna världen. Vad var det som skilde detta lilla bihang till den väldiga asiatiska landmassan från resten av världen?

Dikt och sanning

Den naturvetenskapliga bilden av världen har utvecklats enormt under det senaste seklet. I början av förra århundradet var atomen ett omtvistat begrepp, den Newtonska fysiken närmast allenarådande, Darwins utvecklingslära långtifrån allmänt accepterad, världsalltet begränsat till att omfatta vår vintergategalax och dessutom evigt.

Alternativ feminism

I en liten by i Libanon under 1970-talet observerade antropologen Michael Gilsenan hur kvinnornas förflyttningar i det offentliga rummet eller i hemmen skilde sig från männens. På gatorna eller i gränderna som sammanfogade byns olika delar höll sig kvinnorna utom synhåll för allmänheten.

Behovet av besinning

Då den tyske filosofen Wilhelm Schmid - levnadskonstsfilosof - började arbeta som regelbundet återkommande (filosofisk) själasörjare på ett sjukhus i Schweiz var han inte övertygad om att filosofin kunde vara till hjälp på en plats som denna: där livet blir svårt.

Blott alltför mänskliga

Du måste förändra ditt liv - "Du musst dein Leben ändern".

Allvetaren

Alan Greenspan var en av världens mäktigaste personer under sin storhetstid från 1990-talets början fram till 2006.

Lyckad eller lycklig?

Handlade mänsklig lycka bara om antalet valmöjligheter och mängden resurser av olika slag som man förfogar över, då vore det svårt att begripa varför människor i de rika delarna av världen tycks ha så svårt att uppleva just lycka, varför kriser och depressioner frodas med sådan yppighet just där.

Utveckling och avveckling

Att byta perspektiv vid betraktandet av en gammal frågeställning som ännu inte fått något slutgiltigt svar, kan ofta vara givande. Tänk om det i själva verket är precis tvärtom mot vad alla tror? Den metoden praktiseras med framgång av ett antal skribenter som på senare tid har skrivit om tillståndet i Afrika.